Uslovi za podnošenje zahteva za isplatu sredstava iz EBRD Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF):

Svrha ovog dokumenta je da obezbedi informacije o pravilima koja se
odnose na isplatu sredstava zajmoprimcima u programu Kreditne linije
za zeleno finansiranje (GEFF) kao i za korišćenje Sistema za
verifikaciju (VMS).

Korišćenjem GEFF zajma i/ili prijavom za finansiranje iz sredstava
Evropske unije, potvrđujete da ste pročitali Uslove korišćenja, da ih
prihvatate u potpunosti i da ste pravno obavezani istim.

Skraćenice i definicije:

GEFF: Kreditna linija za zeleno finansiranje
EBRD: Evropska banka za obnovu i razvoj; EBRD je vlasnik GEFF-a kao
i Sistema za verifikaciju
PFI: Partnerska finansijska institucija
EU: Evropska unija
SK: Stručni konsultant
Stručni konsultant upravlja GEFF programom u ime EBRD-a
Pod-zajmoprimac: Lice koje podnosi prijavu za zajam i finansiranje
iz GEFF programa
Pod-projekat: Mera energetske efikasnosti koju pod-zajmoprimac
namerava da implementira u okviru GEFF programa
VMS: Sistem za verifikaciju

Zajmoprimci koji ispunjavaju kriterijume podobnosti

Fizička lica: Fizička lica ili grupe fizičkih lica koje prema
lokalnim zakonima imaju pravo pristupa objektu u kom nameravaju da
realizuju pod-projekat.

Projekti koji ispunjavaju kriterijume podobnosti

Pod-projekat se smatra podobnim ukoliko:

 • se sastoji od tehnologija, opreme i materijala navedenih u
  Tehnološkom selektoru („Prethodno odobrene tehnologije"); ili ga
  je stručni konsultant ocenio takvim tokom procene podobnosti;

 • je finansijski održiv, naročito ukoliko ispunjava uobičajene
  kriterijume kreditiranja Partnerskih finansijskih institucija i
  PFI ga pozitivno ocenjuje u skladu sa uobičajenim procedurama
  ocenjivanja kreditne sposobnosti;

 • je u skladu sa svim važećim lokalnim propisima iz oblasti zaštite
  životne sredine, socijalne zaštite, zdravlja i bezbednosti;

 • nije iskoristio ili neće imati koristi od bilo kog finansiranja
  i/ili podsticaja za ulaganje (osim donatorskog doprinosa); i

 • nije dupliran u drugom projektu koji je isti zajmoprimac realizovao
  u istom objektu ili kući/stanu. Za isti projekat (kuća ili
  objekat), može se podneti samo jedna prijava za zajam po
  prihvatljivoj meri, osim ako stručni konsultant nije dao prethodno
  odobrenje.

Projekti koji ne ispunjavaju kriterijume podobnosti:

a. zajam se ne sme koristiti za finansiranje sledećih poslovanja:

 • proizvodnja i/ili trgovina oružjem ili vojnom opremom;

 • finansijske institucije ili kompanije koje pružaju finansijske
  usluge;

 • poslovi osiguranja;

 • proizvodnja ili izvoz duvana ili žestokih alkoholnih pića;

 • prodaja duvana ili žestokih alkoholnih pića (osim na mestima gde je
  prodaja duvana ili žestokih alkoholnih pića dodatna poslovna
  aktivnost);

 • kazina i drugi objekti za kockanje;

 • spekulativna ulaganja u imovinu ili valute ili bilo koje druge
  spekulativne investicione aktivnosti;

 • ulaganja u hartije od vrednosti bilo koje vrste, uključujući
  ulaganja u akcijski kapital drugih kompanija;

 • bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na Spisku projekata koje
  EBRD ne finansira iz razloga povezanih sa zaštitom životne sredine
  i socijalnim pitanjima, sadržane u Dodatku 1 EBRD-ove Politike
  zaštite životne sredine i socijalne politike od maja 2014. godine;
  ili

 • bez prethodne pisane saglasnosti EBRD-a, bilo koje aktivnosti koje
  se pojavljuju na listi ekološki ili socijalno osetljivih
  aktivnosti sadržanih u Dodatku 2 EBRD-ove Politike zaštite životne
  sredine i socijalne politike od maja 2014. godine (upotreba
  prihoda od bilo kog zajma koji uključuje projekat, opisan u stavu
  13 (četvrta tačka) Zahteva učinka 9 EBRD-a takođe mora da
  zadovolji Zahteve učinka 1 do zahteva 8 i 10).

b. zajam se ne sme koristiti za finansiranje sledećih poslovanja:

 • investiranje u Grinfild investicije;

 • kupovina zemlje;

 • investicije u nekretnine sa ciljem ostvarivanja kratkoročnih ili
  srednjoročnih profita od prodaje; i

 • refinansiranje (ili druga vrsta zamene/konsolidacije) bilo kojeg
  oročenog zajma ili kreditne aktivnosti od strane zajmoprimca.

GEFF zajmovi

Primarni zajmodavci

GEFF kredite odobravaju (potiču od) Partnerske finansijske institucije
(PFI). Ekskluzivna lista PFI može se naći na lokalnim GEFF veb
sajtovima.

Zajmovi koje odobre druge banke nisu podobni da budu GEFF zajmovi.

Svrha zajmova

Samo zajmovi sa isključivom namenom finansiranja kupovine i adekvatne
instalacije visoko energetski efikasnih materijala i opreme koji su
navedeni u Tehnološkom selektoru mogu se smatrati GEFF zajmovima.

Podsticaji

Svrha podsticaja

Zajmoprimci GEFF-a imaju pravo na podsticaj nakon potpunog i tačnog završetka projekta energetske efikasnosti.

Dokazi o završetku projekta

Završetak svakog projekta mora biti podržan odgovarajućim dokumentovanim
dokazima.

Za uspešnu verifikaciju su potrebna sledeća dokumenta (imajte u vidu da
dokument koji se traži zavisi od vrste projekta):

 • Kreditni zahtev

 • Faktura/e koje pokazuju konačne troškove prihvatljivih tehnologija,
  kao i dodatne troškove, uključujući troškove radne snage

 • Dokaz o uplati (fiskalni račun/potvrda o bankovnom
  transferu/bankovni nalog za plaćanje overen pečatom i potpisom
  banke/POS slip/platni nalog za elektronsko bankarstvo)

 • Sertifikat o energetskim svojstvima u skladu sa EU Direktivom o
  energetskim svojstvima zgrada ili odgovarajućim lokalnim propisima
  (ukoliko je primenljivo)

 • Dodatak C (za novoizgrađene objekte pojedinačnih ili objekata sa
  više stambenih jedinica)

 • Ugovor o kupovini stana (ukoliko je primenljivo)

 • Upotrebna dozvola (ukoliko je primenljivo)

 • Ostala dokumenta koje zahteva stručni konsultant

U slučaju da zajmoprimac ne dostavi tražena dokumenta ili je
dokumentacija netačna/nepouzdana, verifikacija će biti odbijena.

Procenat finansiranja

Obračun iznosa za finansiranje koji će se odobriti zajmoprimcu obaviće
stručni konsultant u toku procesa verifikacije projekta.

Pojedinačni zajmoprimci koji u svojoj kući ili stanu
realizuju prihvatljivi projekat imaju pravo na podsticajnu isplatu u
iznosu koji je jednak:

 • 15% manjeg (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verifikovanih
  investicionih troškova projekta kod projekta koji uključuje jednu
  tehnološku kategoriju
  iz Tehnološkog selektora;

 • 20% manjeg (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verifikovanih
  investicionih troškova projekta kod projekta koji uključuje paket
  od više tehnoloških kategorija
  iz Tehnološkog selektora.

Proces podnošenja zahteva za finansiranje

Zajmoprimac treba da koristi Sistem za verifikaciju za podnošenje
Zahteva za verifikaciju. Kako bi ostvario pravo na podsticaj,
zajmoprimac se mora izričito prijaviti za isti.

Proces verifikacije zahteva za finansiranje**

Proces verifikacije zahteva za finansiranje vrši stručni konsultant
nakon podnošenja ispunjenog Zahteva za verifikaciju u Sistemu za
verifikaciju.

Svaki Zahtev za verifikaciju podleže verifikaciji na licu mesta ili na
daljinu.

U nastavku je priložena neekskluzivna lista situacija koje, osim iz
razloga neispunjavanja kriterijuma podobnosti, takođe dovode do
odbacivanja zahteva za finansiranje:

 • zajmoprimac je dostavio neistinite informacije, uključujući lažne
  izjave i garancije;

 • zajmoprimac nije u mogućnosti da dostavi odgovarajuće dokaze o
  uspešnom završetku projekta u prijavljenom stanu/kući;

 • zajmoprimac je tokom ili kao rezultat projekta prekršio građevinske
  norme i/ili pravila bezbednosti;

 • zajmoprimac je zajam iskoristio za refinansiranje drugog duga;

 • zajmoprimac nije odobrio stručnom konsultantu pristup stanu ili kući
  kada je njegov/njen zahtev izabran za verifikaciju na licu mesta;

 • projekat se odnosi na kupovinu kućnih aparata i drugih elemenata
  projekta koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje podsticaja za
  ulaganje (finansiranje);

 • projekti koji se odnose na obnovljivu energiju koji mogu imati
  koristi od nacionalnog mehanizma podrške (uključujući feed-in
  tarife);

 • zajam je isplaćen pre verifikacije projekta;

 • dodatna isplata zajma je prijavljena nakon dostavljanja Obaveštenja
  o završetku i potvrde iznosa zajma od strane PFI pre verifikacije;

 • stručni konsultant ne može ili ne potvrđuje uspešnu primenu ili
  završetak projekta.

Proces obračuna iznosa podsticaja

Obračun iznosa podsticaja podrazumeva 2 koraka:

Korak 1: izračunavanje prihvatljivih troškova ulaganja na osnovu
dostavljenih faktura od strane zajmoprimca

Korak 2: izračunavanje iznosa podsticaja na osnovu prihvatljivih
troškova ulaganja i primenljivog procenta finansiranja

Rezultat postupka obračunavanja iznosa za finansiranje predstavlja
ekvivalent iznosu za finansiranje u EUR koji će se isplatiti zajmoprimcu
za uspešan završetak pod-projekta.

Proces isplate podsticaja

Podsticaji se isplaćuju na račun zajmoprimca u PFI odakle je GEFF-ov
zajam potekao. Zajmoprimac je odgovoran za obezbeđivanje računa za
isplatu podsticaja.

Isplate podsticaja vrše se jednom mesečno. Podsticaji odobreni od strane
stručnog konsultanta na kraju svakog meseca biće uključeni u isplatu.

Proces podnošenja žalbe

Zajmoprimac može pokrenuti žalbeni postupak u slučaju neslaganja sa
iznosom odobrenog podsticaja ili odbijanjem zahteva za finansiranje o
kome odlučuje stručni konsultant.

Zajmoprimac može podneti žalbu u roku od 10 kalendarskih dana od dana
kada je odluka stručnog konsultanta saopštena zajmoprimcu. U datom roku
zajmoprimac može poslati elektronsku poruku u kojoj navodi svoj prigovor
na odluku i pruža kratko narativno objašnjenje zašto se ne slaže sa
istom. Zajmoprimac takođe može dostaviti sve proračune i/ili dokumenta
koja smatra prikladnim uz prigovor.

Prigovori/žalbe se mogu slati na sledeću imejl adresu:

serbia@ebrdgeff.com

Stručni konsultant razmatra žalbu zajmoprimca u roku od 15 radnih dana i
daje pisani odgovor zajmoprimcu.

U slučaju da zajmoprimac nije zadovoljan rezultatom pregleda žalbe
on/ona može poslati žalbu Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u
roku od 30 dana:

Belinda Sykes

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Ujedinjeno Kraljevstvo

Imejl: sykesb@ebrd.com

Žalbe se mogu dostaviti na sledećim jezicima: lokalni ili engleski
jezik.

Politika poverljivosti i privatnosti

Sa svim informacijama koje stručni konsultant dobije od Partnerskih
finansijskih institucija kao i od pojedinačnih zajmoprimaca postupaće se
sa neophodnim oprezom kako bi se osigurala njihova poverljivost prilikom
čuvanja i obrade i kako bi se sprečio neovlašćen pristup ličnim,
finansijskim i drugim osetljivim podacima.

U skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije
(„GDPR") dostavljaju se informacije o ličnim podacima koje stručni
konsultant može prikupljati, kao i svrha njihove obrade tokom posete i
korišćenja Sistema za verifikaciju.

Prilikom korišćenja Sistema za verifikaciju, prikupljaju se Sledeći lični podaci:

 • Kontakt podaci

[Matični broj], ime i prezime, kontakt telefon, imejl adresa,
adresa prebivališta (država, grad, ulica i broj), broj računa, adresa na
kojoj je projekat realizovan i druge informacije koje mogu biti deo
pomenutih dokumenata u vezi sa svrhom ulaganja.

 • Podaci o projektu

Fakture, tehnička dokumentacija kupljenog proizvoda, fotografije
realizovanog projekta, kao i poslovni izveštaji koji sadrže
informacije o ličnim i finansijskim podacima, kao i podaci koji se
odnose na kupljene proizvode.

 • Finansijski podaci

Finansijski podaci se odnose na ugovoreni iznos zajma, datum
potpisivanja ugovora o zajmu, datum isplate zajma, isplaćeni iznos
zajma, ukupne troškove ulaganja i interni referentni broj zajma.

 • Sva ostala dokumenta, informacije i podaci koji mogu biti opravdano
  traženi.

Lični podaci se koriste u svrhu obrade prijave za isplatu podsticaja i u
slučaju da postoje dodatna pitanja, lične podatke prikupljene u tu svrhu
obrađujemo za potrebe ispunjavanja ugovornih obaveza, tačnije na osnovu
legitimnih interesa.

Lični podaci prikupljeni prilikom korišćenja Sistema za verifikaciju
neće se deliti sa trećim licima, osim sa Evropskom bankom za obnovu i
razvoj (EBRD), i/ili u situacijama kada su isti potrebni za izvršavanje
postupka obrade zahteva za isplatu podsticaja, i/ili koje zahteva
Kreditna linija za zeleno finansiranje i/ili koji su neophodni za svrhu
pridržavanja obaveznih zakona/zahteva vlasti.

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje
gore navedenih svrha i zakonskih obaveza.

Zajmoprimac ima pravo da pristupi svojim ličnim podacima, a koji su
predmet obrade. Pored toga, zajmoprimac ima pravo na ispravljanje
netačnih podataka kao i na brisanje podataka („pravo da se zaboravi")
ukoliko je to potrebno. Dodatno, zajmoprimac može povući izjave o
saglasnosti u bilo kom trenutku bez navođenja razloga, kako bi sprečio
dalju obradu ličnih podataka koji su prikupljeni i korišćeni na osnovu
izjave o saglasnosti. Pored toga, zajmoprimac može imati pravo na
ograničenje obrade ličnih podataka, kao i pravo da prima lične podatke
koji se odnose na njega/nju u strukturiranom, uobičajenom i mašinski
čitljivom formatu („prenosivost podataka").

Takođe, zajmoprimac ima pravo da uloži žalbu nadležnom nadzornom organu.

Opšte odredbe i odgovornost

Zajmoprimac priznaje da nema nikakav pravni osnov za primanje isplate
podsticaja. Korišćenje Sistema za verifikaciju ne predstavlja ugovor
između zajmoprimca i EBRD-a, stručnog konsultanta ili bilo kog drugog
trećeg lica.

Zajmoprimac nema nikakvih pravnih osnova za pristup, upotrebu i/ili
funkcionalnost Sistema za verifikaciju. Pristup i upotreba Sistema za
verifikaciju mogu biti narušeni usled nastanka nepredvidivih i/ili
izuzetnih okolnosti ili usled tehničkog održavanja sistema i mogu biti
odbijeni ili ukinuti u bilo kom trenutku bez razloga. Prilikom
korišćenja Sistema za verifikaciju, zajmoprimac mora poštovati i
ponašati se u skladu sa važećim zakonima. Zajmoprimac prihvata da
zloupotreba Sistema za verifikaciju može imati pravne posledice i može
povlačiti krivično gonjenje.

EBRD ili stručni konsultant neće biti odgovorni za funkcionalnost
Sistema za verifikaciju i/ili za potpunost i tačnost podataka koje
podnosilac zahteva dostavi u Sistemu. EBRD ili stručni konsultant neće
biti odgovorni za bilo kakve nedostatke i/ili štetu koju pretrpi
zajmoprimac, a koja je rezultat netačnih, nepotpunih, pogrešno ili sa
zakašnjenjem učitanih podataka ili dokumenata.